Go to top

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására.

 

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató és Megrendelő közötti üzleti kapcsolat alapjait, valamint részletesen tartalmazzák a szolgáltatással és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket. Az ÀSZF tartalmazza a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit és egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A SZOLGÁLTATÓ:

SCHWEIZER ZAHNARZT-MENEDZSMENT KFT. (1025 Budapest, Szeréna u. 53. Adószáma: 10893575-2-41., cégbejegyzési szám Cg. 01-09-694530)

A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szerződésileg megállapodott szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódó rizikók ellen orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely (az érdekkörében eljárókra is kiterjed) olyan személyekre is kiterjed / olyan személyek is biztosítottak, akik tevékenységüket a Szolgáltató megbízásából végzik.

A MEGRENDELŐ:

Az egyedi szolgáltatási szerződésben az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződésben megnevezett Páciens.

 1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az egyedi szóbeli vagy írásbeli az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés szerinti tartalommal határozzák meg.
 1. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogorvosokkal, fogszakorvosokkal és szájsebészekkel kötött megbízási szerződéssel rendelkező alvállalkozók / szerződéses partnerek igénybevételével és szakképzett szakasszisztenciával teljesíti szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges megbízási szerződéssel rendelkező fogtechnikai laboratóriumot és egyéb anyagokat, a Megrendelő pedig a szolgáltatásokat az általa egyeztetett időpontokban és gyakorisággal veszi igénybe.
 1. A kezelés megkezdésével a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a fogászati vagy fogtechnikai ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató szerződésileg megbízott alvállalkozókat / Szerzödeses Partnereket is igénybe vesz.

A Szolgáltató a közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére. 

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:

 1. A Szolgáltató a szolgáltatások általános díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket rendelőiben nyomtatott „kivonat” formában tájékoztatja.

A Megrendelő részére minden kezelésre és ennek során esetlegesen fellépő komplikáció(k)ra vonatkozó információk érthetően és teljes egészében szóban átadásra kerülnek, melyek a Megrendelő részére saját kérésére írásos formában a Szolgáltató rendelőiben átvehetők.

 1. Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok és a közvetített szolgáltatások költségei egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés alapján, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek számlázásra.
 1. A kezelés során felhasznált fémötvözetek a német BEGO Bremer Goldschägerei With. Herbst. GmbH. & Co. Cég minőségi termékei. A tervezett fogpótláshoz az ötvözet (arany) mennyiség az egyedi kezelési- és költségtervben és az ez által létrejött kezelési szerződésben becsülve van. A fogpótlásához felhasznált nemesfémötvözet a számla kiállításakor az érvényes napi áron és tényleges mennyiségben kerül elszámolásra.
 1. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogpótlás, akkor az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő.

Az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés szerint az aktuális általános díjjegyzék figyelembe vétele mellett (fixárak vagy) egyedi árak egyedi szolgáltatásért is megállapíthatók / használhatók (pl. szóló implantatumra rögzített korona).

 1. A szolgáltatás igénybe vétele esetén a kezelés megkezdésekor az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés alapján rögzített költségek min. 50 %-a előre, a fennmaradó hányad a valósulásnak megfelelően fizetendő.

A Megrendelő a státusz megállapításához szükséges röntgenfelvétel költségét mindig teljes összegben kiegyenlíti. A röntgenfelvétel a Megrendelő tulajdonában marad. A Megrendelő a kezelés befejezéséig a felvételt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A röntgenfelvétel kiadását a Megrendelő aláírt Átvételi Nyilatkozat ellenében kérheti.

Az implantátumokkal való kezelésnél az egyes kezelési lépések költsége mindig az aktuális kezeléskor egyenlítendő ki teljes összegben!

 1. Az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés szerinti díj- és anyagköltségek 90 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására.

Ettől függetlenül az ajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható szükséges orvosi beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is, melyek csak a kezelés során merülnek fel ill. annak befejezéséig léphetnek fel.

 1. Az egyes kezelés/ek/ befejezésekor a számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételével igazolja, hogy az átadott fogművel kapcsolatban (funkcionalitás, esztétika: forma, szín) nincs kifogása.

A számla tartalmazza a hivatalos Magyarországon érvényes ÁFA-t. A magyar jog szerint ez nem téríthető vissza.

A szerződésileg megbízott alvállalkozó (kezelést végző szerződéses fogorvos) aláírásával igazolja az orvosi és tartalmi adatok helyességét.

A Hostess aláírásával hivatalosan igazolja az adminisztratív adatok helyességét.

 1. A végszámlához tartozik és azzal egységes dokumentációt alkot a részletes Garancia feltételeket tartalmazó „GARANCIALAP”, az általános „INFORMÁCIÓSLAP”, a „PATIENTENPASS” és a hozzátartozó kivehető sorszámozott kártya (pótlapja) „BIOPASS / GARANCIA-KÁRTYA” címmel.

A szájba kerülő fogpótlás (pl. legalább 5-tagú hidak, kombinált munkák, implantátumra készült protetikai munkák, teljes protézisek esetében) a behelyezést követően rövid időn belül kontrollra szorul, melynek során a fogorvos elvégzi a fogmű szükség szerinti korrekcióját, becsiszolását. Ez a munkaművelet a fogmű behelyezésekor kerül számlázásra és egyes esetekben a behelyezést követő orvosi előírás szerinti első kontrollvizsgálat alkalmával kerül elvégzésre.

 1. Szolgáltató a szolgáltatás befejezésekor, a szájba kerülő fogpótlás behelyezését követően, azaz a munka átadásakor ill. a számla Megrendelő által történő átvételekor és annak kiegyenlítésekor a Megrendelő részére DENTAL-BÓNUSZ-t biztosít, melyet a saját vagy egy másik Megrendelő, mint a Megrendelő által ajánlott személy a következő kezelés befejezésekor kedvezményként érvényesíthet.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

 1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, átutalás stb.), határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.
 1. Valutával/devizával történő fizetés esetén a Szolgáltató a számlavezető bankja által alkalmazott vételi árfolyamot a magyar jog szerint alkalmazza.

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS:

 1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, a nyilatkozatban foglalt hozzájárulása alapján történő adatkezelésre a Szabályzat, illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az EU 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Infotörvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint a gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései vonatkoznak és az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa.

A Megrendelő a hozzájárulását bármikor, ingyenesen, azonnali hatállyal és indoklás nélkül visszavonhatja az alábbiak szerint:

a) postai úton a Központ 9700 Szombathely, Fő tér 29. sz. címére megküldött nyilatkozattal; vagy

b) kozpont@schweizerzahnarzt-management.eu e-mail címre megküldött nyilatkozattal.

A Megrendelő hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, valamint a Rendelő jogszabályi kötelezettségből fakadó adatmegőrzési kötelezettségét.

A Megrendelő kifogása esetén joga van:

a) panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 1400    
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu web: www.naih.hu

b) jogai megsértése esetén az Infotv. 22. §-a alapján bírósághoz fordulni.

A hozzájárulás megadása semmilyen vonatkozásban nem képezi előfeltételét a Felelös Adatkezelővel (Szolgáltatóval) történő szerződéses jogviszony létesítésének, ez attól teljesen független.

A hozzájárulás megadásának megtagadása, vagy a fentebb ismertetett jogok gyakorlása semmilyen (jog)következménnyel nem jár.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy saját személyes adatainak kezelésének korlátozása vagy megadásuk megtagadása akadályozhatják az egészségügyi feladatok elvégzését.

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa aláírt ÁLLAPOT-FELVÉTELI ADATLAP „STATUS ANMELDUNG” elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok valósak és teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett ezzel kapcsolatos változásokról a Szolgáltatót mindenkor azonnal tájékoztatni köteles.
 1. A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi kifejezetten, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató kizárólag a rendőrhatóság kérésére / rendőrségi eljárás kapcsán jogosult másoknak bemutatni.
 1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait (cím, telefonszám, e-mail-cím) a Szolgáltató adatbázisában rögzítse és tárolja abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Megrendelőt érintő egyéb változásokról, a Szolgáltató az éves kötelező kontrollvizsgálatról, az újdonságairól, akcióiról, új szolgáltatásairól, (hírlevél, sms vagy levél formájában) őt tájékoztassa.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

 1. A Megrendelőnek a Szolgáltató Rendelőiben kifüggesztésre kerül egy betegjogi tájékoztató.

AZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:

 1. Az egyedi szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt a Szolgáltató által az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor. Amennyiben egyéb kezelések válnak szükségessé vagy más szolgáltatást igényel a Megrendelő, akkor az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés módosul. A változások új aktualizált kezelési szerződésben kerülnek rögzítésre, a kezelés az ott rögzített feltételek szerint kerül teljesítésre. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

 1. Megrendelő / Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés alapján aláíró személy a PTK. szerint aláírásra jogosult, illetve a szolgáltatást igénybevevő személy cselekvőképes.

Cselekvőképtelen személy kezelése esetén a kezelendő személy törvényes képviselője lép Megrendelőkent szerződéses viszonyba, melyet a törvényes képviselő külön nyilatkozat aláírásával igazol.

 1. Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartásával), illetve az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés alapján aláírásával elismeri, hogy jelen „ÁSZF” rendelkezéseit megismerte.
 1. Az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés, a jelen „ÁSZF”, az ÁLLAPOT-FELVÉTELI ADATLAP „STATUS ANMELDUNG” és a vonatkozó „INFORMÁCIÓSLAP” valamint a „NYILATKOZAT / HOZZÁJÁRULÁS / FORMANYOMTATVÁNY” nevű dokumentumok együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződéses megállapodását.

GARANCIA ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁGI GARANCIA RENDELKEZÉSEK:

 1. A Szolgáltató a fogtechnikai munkára egy 5 éves gyártói alapgaranciát ad. Ennek feltétele a fogpótlás szakszerű szájba helyezése valamint ápolása és évi kötelező kontrollja. Amennyiben garancia-meghosszabbítást vesz igénybe, mint választható szolgáltatást – Elövigyázatossági Garancia 10 évre – úgy egy évente kötelező professzionális fogtisztítást is el kell végezni. Ez a kezelés az első évben ingyenes.
 1. A Szolgáltató garanciavállalási kötelezettsége garanciális esetben a „GARANTIE” dokumentumban kerül rögzítésre. A Szolgáltató „GARANCIALAP” feltételekben szereplő esetekben korlátozhatja ill. megszűntetheti a garanciát.

A SZOLGÁLTATÓ JOGAI:

 1. A Szolgáltató jogosult az egyedi kezelési- és költségtervet és az ez által létrejött kezelési szerződést módosítani, amennyiben a Megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot vagy a terv módosítása orvosilag indokolt. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosításról tájékoztatni.
 1. A Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a Megrendelő a kezelés sikeres befejezése érdekében történő elégtelen együttműködése esetén, előre nem látható okból megváltozott egészségügyi állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tett eleget. Ezekben az esetekben, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.
 1. A Megrendelő a megállapodott kezelési időpontot a kezelési időponttól számított 24 órán belül térítésmentesen lemondhatja vagy módosíthatja.

Amennyiben a Megrendelő az időpontot nem mondja le vagy nem módosítja 24 órán belül, illetve nem jelenik meg vagy elkésik, egységesen köteles 50,- EUR készenléti díjat megfizetni, ha akadályoztatását hivatalosan igazolni nem tudja.

 1. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a PTK., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 1. A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből adódó vita eseten azt megpróbálják lehetőleg bíróságon kívűl rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményhez, úgy – mindig és a páciens EU-n belüli lakhelyétől függetlenül – magyar jog lép érvénybe.

A fenti ÁSZF a PTK. ill. a magyar és Uniós jogszabályok alapján került összeállításra / közzétételre.

Dátum: visszavonásig érvényes.

SCHWEIZER ZAHNARZT-MENEDZSMENT KFT. 

Teply Tamás

Kocsis Zsuzsanna

ügyvezetők