Go to top

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására.

 

Az Általános Szerződési Feltételek (ÄSZF) szabályozzák a Szolgáltató és Megrendelő közötti üzleti kapcsolat alapjait, valamint részletesen tartalmazzák a szolgáltatással és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket. Az ÀSZF tartalmazza a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit és egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A SZOLGÁLTATÓ:

SCHWEIZER ZAHNARZT-MENEDZSMENT KFT. (1025 Budapest, Szeréna u. 53. Adószáma: 10893575-2-41., cégbejegyzési szám Cg. 01-09-694530)

A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szerződésileg megállapodott szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódó rizikók ellen orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely (az érdekkörében eljárókra is kiterjed) olyan személyekre is kiterjed / olyan személyek is biztosítottak, akik tevékenységüket a Szolgáltató megbízásából végzik.

A MEGRENDELŐ:

Az egyedi szolgáltatási szerződésben az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződésben megnevezett páciens.

 1. A felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és az egyedi szóbeli vagy írásbeli az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés szerinti tartalommal határozzák meg.
 1. Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogorvosokkal, fogszakorvosokkal és szájsebészekkel kötött megbízási szerződéssel rendelkező alvállalkozók / szerződéses partnerek igénybevételével és szakképzett szakasszisztenciával teljesíti szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges megbízási szerződéssel rendelkező fogtechnikai laboratóriumot és egyéb anyagokat, a Megrendelő pedig a szolgáltatásokat az általa egyeztetett időpontokban és gyakorisággal veszi igénybe.
 1. A kezelés megkezdésével a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a fogászati vagy fogtechnikai ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató szerződésileg megbízott alvállalkozókat / Szerzödeses Partnereket is igénybe vesz. 

A Szolgáltató a közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére. 

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:

 1. A Szolgáltató a szolgáltatások általános díjairól, anyagköltségeiről a Megrendelőket rendelőiben nyomtatott kivonat formában tájékoztatja.
 1. Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok és a közvetített szolgáltatások költségei egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés alapján, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek számlázásra. 
 1. A kezelés során felhasznált fémötvözetek a német BEGO Bremer Goldschägerei With. Herbst. GmbH. & Co. Cég minőségi termékei. A tervezett fogpótláshoz az ötvözet (arany) mennyiség az egyedi kezelési- és költségtervben és az ez által létrejött kezelési szerződésben becsülve van. A fogpótlásához felhasznált nemesfémötvözet a számla kiállításakor az érvényes napi áron és tényleges mennyiségben kerül elszámolásra. 
 1. Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogpótlás, akkor az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő.

Az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés szerint az aktuális általános díjjegyzék figyelembe vétele mellett (fixárak vagy) egyedi árak egyedi szolgáltatásért is megállapíthatók / használhatók (pl. szóló impl. korona).

 1. A szolgáltatás igénybe vétele esetén a kezelés megkezdésekor az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés alapján rögzített költségek min. 50 %-a előre, a fennmaradó hányad a valósulásnak megfelelően fizetendő. 

A Megrendelő a státus megállapításához szükséges röntgenfelvétel költségét mindig teljesösszegben kiegyenlíti. A röntgenfelvétel a Megrendelő tulajdonában marad. A Megrendelő a kezelés befejezéséig a felvételt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A röntgenfelvétel kiadását a Megrendelő aláírt Átvételi Nyilatkozat ellenében kérheti.

Az implantátumokkal való kezelésnél az egyes kezelési lépések költsége mindig az aktuális kezeléskor egyenlítendő ki teljes összegben!

 1. Az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés szerinti díj- és anyagköltségek 90 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására.

Ettől függetlenül az ajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható szükséges orvosi beavatkozások, gyógyító tevékenység miatt is, melyek csak a kezelés során merülnek fel ill. annak befejezéséig léphetnek fel.

 1. Az egyes kezelés/ek/ befejezésekor a számla aláírásával a Megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételével igazolja, hogy az átadott fogművel kapcsolatban (funkcionalitás, esztétika: forma, szín) nincs kifogása.  

A számla tartalmazza a hivatalos Magyarországon érvényes ÁFA-t. A magyar jog szerint ez nem téríthető vissza. 

A szerződésileg megbízott alvállalkozó (kezelést végző szerződéses fogorvos) aláírásával igazolja az orvosi és tartalmi adatok helyességét. 

A Hostess aláírásával hivatalosan igazolja az adminisztratív adatok helyességét.

 1. A végszámlához tartozik és azzal egységes dokumentációt alkot a részletes Garancia feltételeket tartalmazó „GARANCIALAP”, az általános „INFORMÁCIÓSLAP”, a „PATIENTENPASS” és a hozzátartozó kivehető sorszámozott kártya (pótlapja) BIOPASS / GARANCIA-KÁRTYA címmel. 

A szájba kerülő  fogpótlás (pl. legalább 5-tagú hidak, kombinált munkák, implantátumra készült protetikai munkák, teljes protézisek esetében) a behelyezést követően rövid időn belül kontrollra szorul, melynek során a fogorvos elvégzi a fogmű szükség szerinti korrekcióját, becsiszolását. Ez a  munkaművelet a fogmű behelyezésekor kerül számlázásra és egyes esetekben  a behelyezést követő orvosi előírás szerinti első kontrollvizsgálat alkalmával kerül elvégzésre.

 1. Szolgáltató a szolgáltatás befejezésekor, a szájba kerülő fogpótlás behelyezését követően, azaz a munka átadásakor ill. a számla Megrendelő által történő átvételekor és annak kiegyenlítésekor a Megrendelő részére DENTALBONUS-t biztosít, melyet a saját vagy egy másik Megrendelő, mint a Megrendelő által ajánlott személy a következő kezelés befejezésekor kedvezményként érvényesíthet.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

 1. Az előző pontok szerint kiállított számlák tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, átutalás stb.), határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.
 1. Valutával/devizával történő fizetés esetén a Szolgáltató a számlavezető bankja által alkalmazott vételi árfolyamot a magyar jog szerint alkalmazza.

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS:

 1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, a nyilatkozatban foglalt hozzájárulása alapján történő adatkezelésre a Szabályzat, illetve a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az EU 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Infotörvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint a gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései vonatkoznak és az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének (kizárólagosan) anonimizalt orvosi vonatkozású adatait, betegségével kapcsolatos tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

A Megrendelő a hozzájárulását bármikor, ingyenesen, azonnali hatállyal és indoklás nélkül visszavonhatja az alábbiak szerint:

a) postai úton a rendelő címére megküldött nyilatkozattal; vagy

b) info@10-jahre-garantie-zahnersatz.eu  címre megküldött nyilatkozattal.

A Megrendelő hozzájárulásának visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, valamint a Rendelő jogszabályi kötelezettségből fakadó adatmegőrzési kötelezettségét.

A Megrendelő kifogása esetén joga van:

a) panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 1400    
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu web: www.naih.hu

b) jogai megsértése esetén az Infotv. 22. §-a alapján bírósághoz fordulni.

A hozzájárulás megadása semmilyen vonatkozásban nem képezi előfeltételét az Adatkezelővel történő szerződéses jogviszony létesítésének, ez attól teljesen független.
A hozzájárulás megadásának megtagadása, vagy a fentebb ismertetett jogok gyakorlása  semmilyen (jog)következménnyel nem jár. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy saját személyes adatainak kezelésének korlátozása vagy megadásuk megtagadása akadályozhatják az egészségügyi feladatok elvégzését.

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa aláírt ÁLLAPOT-FELVÉTELI ADATLAP (STATUS ANMELDUNG) elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok valósak és teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett ezzel kapcsolatos változásokról a Szolgáltatót mindenkor azonnal tájékoztatni köteles.
 1. A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi kifejezetten, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató kizárólag a rendőrhatóság kérésére / rendőrségi eljárás kapcsán jogosult másoknak bemutatni.
 1. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait (cím, telefonszám, e-mail-cím) a Szolgáltató adatbázisában rögzítse és tárolja abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Megrendelőt érintő egyéb változásokról, a Szolgáltató az éves kötelező kontrollvizsgálatról, az újdonságairól, akcióiról, új szolgáltatásairól, (hírlevél, sms vagy levél formájában) őt tájékoztassa. 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

 1. A Megrendelőnek a Szolgáltató Rendelőiben kifüggesztésre kerül egy betegjogi tájékoztató.

AZ EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA:

 1. Az egyedi szolgáltatási szerződést a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt a Szolgáltató által az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére jelen szerződés feltételei szerint kerül sor. Amennyiben egyéb kezelések válnak szükségessé vagy más szolgáltatást igényel a Megrendelő, akkor az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés módosul. A változások új aktualizált kezelési szerződésben kerülnek rögzítésre, a kezelés az ott rögzített feltételek szerint kerül teljesítésre. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

 1. Megrendelő / Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés alapján aláíró személy a Ptk. szerint aláírásra jogosult, illetve a szolgáltatást igénybevevő személy cselekvőképes. 

Cselekvőképtelen személy kezelése esetén a kezelendő személy törvényes képviselője lép Megrendelőkent szerződéses viszonyba, melyet a törvényes képviselő külön nyilatkozat aláírásával igazol.

 1. Megrendelő a szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartásával), illetve az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés alapján aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte.
 1. Az egyedi kezelési- és költségterv és az ez által létrejött kezelési szerződés, a jelen ÁSZF, az ÁLLAPOT-FELVÉTELI ADATLAP (STATUS ANMELDUNG) és a vonatkozó „INFORMÁCIÓSLAP” valamint a „NYILATKOZAT / HOZZÁJÁRULÁS / FORMANYOMTATVÁNY” nevű dokumentumok együttesen tartalmazzák a szerződő felek szerződéses megállapodását.

GARANCIA ÉS ELŐVIGYÁZATOSSÁGI GARANCIA RENDELKEZÉSEK:

 1. A Szolgáltató a fogtechnikai munkára egy 3 éves gyártói alapgaranciát ad. Ennek feltétele a fogpótlás szakszerű szájba helyezése valamint ápolása és évi kötelező kontrollja. Amennyiben garancia-meghosszabbítást vesz igénybe, mint választható szolgáltatást – Elövigy. Garancia 5 / 10 évre – úgy egy évente kötelező professzionális fogtisztítást is el kell végezni. Ez a kezelés az első évben ingyenes. 
 1. A Szolgáltató garanciavállalási kötelezettsége garanciális esetben a GARANTIE dokumentumban kerül rögzítésre. A Szolgáltató „GARANCIALAP” feltételekben szereplő esetekben korlátozhatja illv. megszűntetheti a garanciát.

A SZOLGÁLTATÓ JOGAI:

 1. A Szolgáltató jogosult az egyedi kezelési- és költségtervet és az ez által létrejött kezelési szerződést módosítani, amennyiben a Megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot vagy a terv módosítása orvosilag indokolt. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosításról tájékoztatni.
 1. A Szolgáltatónak joga van a kezelést megtagadni a Megrendelő a kezelés sikeres befejezése érdekében történő elégtelen együttműködése esetén, előre nem látható okból megváltozott egészségügyi állapota esetén, valamint ha fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tett eleget. Ezekben az esetekben, a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben kárigényt nem érvényesíthet.
 1. A Megrendelő a megállapodott kezelési időpontot a kezelési időponttól számított 24 órán belül térítésmentesen lemondhatja, vagy módosíthatja.

Amennyiben a Megrendelő az időpontot nem mondja le vagy nem módosítja 24 órán belül, illetve nem jelenik meg vagy elkésik, egységesen köteles 50,- Eur készenléti díjat megfizetni, ha akadályoztatását hivatalosan igazolni nem tudja.

 1. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 2. A békés megegyezéssel nem rendezhető jogvitáik esetére perértéktől függően a Szombathelyi Járásbíróság vagy a  Szombathelyi Törvényszék illetékességét kötik ki.

A fenti ÁSZF a Ptk. ill. a magyar jogszabályok alapján került összeállításra / közzétételre.

Dátum: visszavonásig érvényes.

SCHWEIZER ZAHNARZT-MENEDZSMENT KFT. 

Teply Tamás

Kocsis Zsuzsanna

ügyvezetők